รายวิชาทั้งหมด 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.1 (นางสาวอุไรพร ปัดเทสา)
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 ม.1 (นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ)
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.2 (นางปัทมา ปรีชา)
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ม.2 (นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี)
อ23201 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3 (นางจิติมา อุ่มผาง นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ)
อ23201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 ม.3 (นางจิติมา อุ่มผาง นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์)
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4 (นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1 ม.4 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 ม.4 (นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ นางชนมน สภานุชาต)
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 ม.5 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5 (นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ