รายวิชาทั้งหมด 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.1 (นางสาวอุษา สิงสมดี นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
อว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 (นางสาววิภา สุกรี นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2 (นางสาววิภา สุกรี นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ม.2 (นางดวงฤดี ไชยเขต นายวรรณกร แสงวงศ์)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 (นางดวงฤดี ไชยเขต นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว23201 เคมีน่ารู้ ม.3 (นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์ นางสาวอุษา สิงสมดี)
ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.4 (นางอุทัยรัก นวลนุกูล นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว31221 เคมี 1 ม.4 (นายวรรณกร แสงวงศ์)
ว31241 ชีววิทยา 1 ม.4 (นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.5 (นางสาวอัจฉรา ปานรอด)
ว32243 ชีววิทยา 3 ม.5 (ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว32223 เคมี 3 ม.5 (นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง)
ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.6 (นางสาวอัจฉรา ปานรอด นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง)
ว33225 เคมี 5 ม.6 (นางอุทัยรัก นวลนุกุล)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ