รายวิชาทั้งหมด 
ส21103 สังคมศึกษา 2 ม.1 (นางสาวพันธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐดำรง)
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.1 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ)
ส22103 สังคมศึกษา 4 ม.2 (นางสาวปรีชญา พิริยุตะมา)
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์ นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส23103 สังคมศึกษา 6 ม.3 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์)
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ม.3 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์)
ส31103 สังคมศึกษา 2 ม.4 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.4 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส30202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส32103 สังคมศึกษา 4 ม.5 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส32103 สังคมศึกษา 4 ม.5 (พระมหาสวงค์)
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส30204 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ม.5 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส33103 สังคมศึกษา 6 ม.6 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส30206 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.6 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ