รายวิชาทั้งหมด 
ส23231 หน้าที่พลเมือง ม.1 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์ นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส21101 สังคมศึกษา 1 ม.1 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์ นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 ม.1 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส22101 สังคมศึกษา 3 ม.2 (นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส22101 สังคมศึกษา 3 ม.2 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์)
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 ม.2 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ)
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 ม.3 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์)
ส31101 สังคมศึกษา 1 ม.4 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 ม.4 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส30207 ภูมิศาสตร์ ม.4 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์)
ส32101 สังคมศึกษา 3 ม.5 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส30203 การเงิน การธนาคาร และการคลัง ม.5 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ )
ส33101 สังคมศึกษา 5 ม.6 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส30205 กฏหมายที่ประชาชาควรรู้ ม.6 (อาจารย์ศรัณยา ไชยสุต)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ