รายวิชาทั้งหมด 
ศ11101 ขับร้อง ป.1 (นางอุษา แสงไพโรจน์)
ศ11101 นาฏศิลป์ไทย ป.1 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ11101 ดนตรีไทย ป.1 (นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ)
ศ11101 นาฎศิลป์สากล ป.1 (นางธิดารัตน์ จะระ)
ศ12101 ทัศนศิลป ป.2 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ12101 ดนตรีสากล ป.2 (นายชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์)
ศ13101 ดนตรีไทย ป.3 (นางอุษา แสงไพโรจน์ นายสิทธิ ปั้นบุญ นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์ นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ)
ศ13101 นาฏศิลป์ไทย ป.3 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ14101 ทัศนศิลป์ ป.4 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ14101 ดนตรีสากล ป.4 (นายชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์)
ศ15101 ดนตรีไทย ป.5 (นายสิทธิ ปั้นบุญ นายสุรนาตร์ จะระ นายสุวรรณ์ เย็นสกุล นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์)
ศ15101 นาฏศิลป์ไทย ป.5 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางแก้วตา สุขเกษม นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ16101 ทัศนศิลป์ ป.6 (นายศิลปากร หอมสมบัติ)
ศ16101 ดนตรีสากล ป.6 (นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ระมณี )

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ