รายวิชาทั้งหมด 
ง21101 การงาน ม.1 (นางสาวไปรยา ชัยวัง)
ง21101 คอมพิวเตอร์ ม.1 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง22101 การงาน ม.2 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง22101 คอมพิวเตอร์ ม.2 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง23101 การงาน ม.3 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง23101 คอมพิวเตอร์ ม.3 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)Guest access
ง30201 เทคนิคการถนอมอาหาร ม.4 (นางสาวไปรยา ชัยวัง)
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (นางดุษฎี ศรีโชค นางสาวไปรยา ชัยวัง)
ง30211 การประกอบอาหาร ม.4 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง31201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและระบบปฏิบัติการ ม.4 (นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์ อาจารย์จีระศักดิ์ สุวรรณโณ)
ง30203 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ม.5 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง32201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างข้อมูล ม.5 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง30213 ประกอบอาหาร ม.5 (นางสาวไปรยา ชัยวัง)
ง32101 เทคโนโลยี การออกแบบเบื้องต้น ม.5 (นางสาวพันธวี บุญยอม)
ง33101 โครงงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง30205 การจัดดอกไม้ ม.6 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง30215 ประกอบอาหาร ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง33201 การเขียนโปรแกรมเชิงควบคุม ม.6 (นางสาวพันธวี บุญยอม นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ นายอภิชาติ อินทนิน)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ