รายวิชาทั้งหมด 
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (การงาน) ม.1 (นางลักขณา กำลังไทย)
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (คอมพิวเตอร์) ม.1 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (การงาน) ม.2 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (คอมพิวเตอร์) ม.2 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (การงาน) ม.3 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์ นางลักขณา กำลังไทย นางดุษฎี ศรีโชค)
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (คอมพิวเตอร์) ม.3 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์)Guest access
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต ม.4 (นางลักขณา กำลังไทย)
ง31202 การเขียนโปรแกรมระดับกลาง ม.4 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง30202 การตกแต่งอาหารและจัดโต๊ะ ม.4 (นางลักขณา กำลังไทย)
ง30212 ประกอบอาหาร 2 ม.4 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง30204 การแกะสลักผัก ผลไม้ ม.5 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง32202 การเขียนโปรแกรมระดับสูง ม.5 (นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์)
ง30214 ประกอบอาหาร 4 ม.5 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง32102 เทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง ม.5 (นางสาวพันธวี บุญยอม)
ง33102 การงานอาชีพ ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง33202 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ ม.6 (นางสาวพันธวี บุญยอม นายอภิชาติ อินทนิน)
ง30216 ประกอบอาหาร 6 ม.6 (นางลักขณา กำลังไทย)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ