รายวิชาทั้งหมด 
พ15101 พลศึกษา 5 ป.5 (นายโกวิทย์ จันทรวงศ์)
พ14101 ว่ายน้ำ 4 ป.4 (ครูปภาณีย์ ครูยุวลักษณ์ ครูสุรีย์พร ครูเสาวนีย์)
พ13101 พลศึกษา 3 ป.3 (นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ12101 ว่ายน้ำ 2 ป.2 (ครูเสาวนีย์ ครูยุวลักษณ์ ครูสุรีย์พร ครูโกวิทย์)
พ11101 พลศึกษา 1 ป.1 (นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ16101 ว่ายน้ำ 6 ป.6 (ครูปภาณีย์ ครูยุวลักษณ์ ครูสุรีย์พร ครูศิรินาถ)
พ11101 สุขศึกษา 1 ป.1 (นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ12101 สุขศึกษา 2 ป.2 (นางสาวเสาวนีย์ รันระนา นายโกวิทย์ จันทรวงศ์)
พ13101 สุขศึกษา 3 ป.3 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)
พ14101 สุขศึกษา 4 ป.4 (นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง)
พ15101 สุขศึกษา 5 ป.5 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)
พ16101 สุขศึกษา 6 ป.6 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ